preloader

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat

Jelen szabályzat a „M-INPUT Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.; adószám: 23903203-2-06; cégjegyzékszám: 06-09-018742, cégjegyzéket vezető bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, e-mail: info@morainput.hu; telefonszám: +36-30-535-00-82) – a továbbiakban „Adatkezelő” - adatkezelési és adatvédelmi szabályait tartalmazza.

 

1. A szabályzat célja

Jelen adatvédelmi szabályzat célja az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme, az alábbiakban felsorolt jogszabályok előírásainak figyelembevétele mellett:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban „Infotv.”)

1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban, mint „GDPR”).

 

2. Értelmező rendelkezések

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. Az adatkezelés elvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

A www.morainput.hu weboldal felkeresése önmagában nem jelent regisztráció kötelezettséget. Honlapuk személyes adatok megadása nélkül is használható. A honlapunk használata során több lehetséges adat megállapítható, így többek között a honlapot meglátogató felhasználó internet-szolgáltatójának neve, az a honlap, ahonnan a weboldalunkra jutott, illetve a felhasználó IP címe. Ezekből esetlegesen megállapítható a felhasználó személye, de ezen adatokat az Adatkezelő nem használja fel, azokat nem továbbítja és nem teszi közzé.

Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Az Adatkezelő személyes adatokat két esetben általános ügyfélkezelés és/vagy webáruházon keresztül történő vásárlás során az alábbiak szerint.

Általános ügyfélkezelés során

Az Adatkezelő kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli. A rendelkezésre bocsátás történhet például regisztráció során, űrlapok, információs lapok érintett általi kitöltésével, e-mail küldésével vagy esetleg az érintett általi érdeklődés esetén. Ezen adatok köre a következő: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám.

Webáruházon keresztül történő vásárláshoz

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Az Adatkezelő a regisztráció, illetve a megrendelés során kizárólag olyan adatok megadását kéri, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen adatok köre a következő: vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám. A regisztráció során az érintett jelen adatvédelmi szabályzat elolvasását és értelmezését követően megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és határozott hozzájárulását, félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő célból kezelje.

4. 1.  Az Adatkezelés célja

Az általános ügyfélkezelés körében megadott személyes adatok kezelésének célja az érintettekkel történő kapcsolattartás és esetleges együttműködés elősegítése, kialakítása, fenntartása.

A webáruházon keresztül történő vásárláshoz szükséges személyes adatkezelés célja a termékértékesítés teljesítése továbbá a szerződéses jogviszony létrejöttének, tartalmának igazolása, a szerződéses jogviszonyból eredő elszámolás és igényérvényesítés, a szerződéses jogviszonyból eredő követelések behajtása.

​​​​​​​4. 2. Az Adatkezelés módja (az adatbiztonság követelménye)

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az Infotv. előírásainak megfelelően, jogszabályi keretek között végzi.

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagokat (ún. „cookiekat”) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű

Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő – illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó – kezeli. Az Adatkezelő biztosítja a megfelelő technikai feltételeket és megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében, különösen, de nem kizárólagosan a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés megsemmisítés elkerülése érdekében.

Az Adatkezelő – illetve az Adatfeldolgozó – az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára nem adja tovább, azokat kizárólag az Adatkezelő – illetve Adatfeldolgozó – érintett munkatársai ismerhetik meg. A webáruházban történő vásárlás során történő személyes adatkezelés esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat az Adatkezelő a csomagküldő szolgálat/futárszolgálat részére továbbítja.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését, illetve az adatkezelés megszüntetését nem kéri. Az adatkezelés megszűnik továbbá az érintett regisztrációjának törlésével.

 

6. Az érintett jogai

Az érintett személyes adatai kezeléséről az Adatkezelőnél tájékoztatást kérelmezhet, továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett a tájékoztatást, az Adatkezelő jelen adatvédelmi szabályzat bevezető részében megadott e-mail elérhetőségén, illetve postai úton kérhet.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett – a fentiek szerint - kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adat törlésére, zárolására irányuló kérelmet írásbeli nyilatkozattal lehet kérni.

Az érintett részben vagy egészben bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezelésre vonatkozóan korábban megadott hozzájárulást. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Az érintett közlését követően az Adatkezelő haladéktalanul köteles a visszavonással érintett adatokat törölni és gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről. A megszüntetésről az Adatkezelő értesíti az érintettet.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait

Az érintett személyes adatai megsértése esetén a személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.; honlap: www.naih.hu) fordulással érvényesítheti.

 

7. Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásainak igénybevételére. Az Adatfeldolgozó a tevékenységét kizárólag jelen szabályzatnak, illetve a törvényi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az Adatkezelő felel az Adatfeldolgozó részére adott utasítások jogszerűségéért.

Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

8. Záró rendelkezések

Jelen adatkezelési szabályzatot az Adatkezelő jogosult módosítani. Az adatvédelmi szabályzat mindenkori hatályos változata a www.farmmix.hu honlapon keresztül elérhető.

Jelen szabályzat 2022. augusztus 1. napján lép hatályba.

Mórahalom, 2022. augusztus 1.

Morainput logó
M input logó
Maros farmer logó
M Aqua logó
Biokal logó
Inpex logó
M gold logó